فضای شهری
کلاریسا بونت
۱۹۸۲ . آمریکا

حضور غیاب، 2014