سفرهایِ خارق‌العاده
کریستین تَلیاوینی
۱۹۷۱ . ایتالیا، سوییس

La Chercheuse